Basisschool De Driehoek: afwezigheden

Leerlingen zijn leerplichtig.

Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat kinderen ziek zijn waardoor ze niet aanwezig kunnen zijn op school. Indien je kind in het lager onderwijs afwezig is, willen we vragen om deze afwezigheid telefonisch aan de vestigingsplaats te melden. Een afwezigheid van kinderen in het lager onderwijs dient gewettigd te worden.
- Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. Indien je de afwezigheid van je kind zelf kan wettigen ontvang je van de juf of meester een briefje dat je achteraf terug aan de juf of meester bezorgt.
- Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een specialist, psychiater, tandarts, orthodontist enz …
- Consultaties (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
- Uitzonderlijk kan er door de directeur ook een persoonlijke toestemming gegeven worden om een afwezigheid te wettigen. Voor meer info hierover neem je best contact op met het secretariaat.
- Indien kinderen in het lager onderwijs meer dan 5 halve ongewettigd afwezig zijn is de school verplicht om dit te melden aan het CLB.
- Bij kleuters is het wettigen van de afwezigheid niet verplicht. Wel dienen ze voldoende dagen aanwezig te zijn om toegelaten te worden in het lager onderwijs.
- De lijst van gewettigde afwezigheden kan je in onze schoolbrochure terugvinden.

De volledige regelgeving kan je in onze schoolbrochure nalezen.

schoolreglement

Update:

Geen nieuwtjes te melden momenteel ....